Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Fauna parku Mošnice FAUNA PARKU MOŠNICE
Vzácní živočichové

V krajinářském parku Mošnice se nachází vzácné živočišné druhy. Na kmenech dubů můžeme spatřit našeho největšího brouka roháče obecného (Lucanus cervus). V kobylincích naopak hledá potravu dudek chocholatý (Upupo epops) a vodní plochy zase lákají volavky a lednáčky.| PARK MOŠNICE

Park Mošnice je z jedné strany lemován tokem řeky Labe, jehož slepá ramena jsou velmi bohatá pro lov ryb a hnízdí při nich kachny, volavky a koroptve.

Park Mošnice je dlouhodobě znám jako významná entomologická lokalita. Nejvýznamnější je dlouhodobá přítomnost stabilních populací dřevokazných druhů brouků lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) a páchníka hnědého (Osmoderma eremita), které jsou předmětem ochrany. Výskyt páchníka je vázán na staré dutinové stromy – především lípy a duby, výskyt lesáka je spjatý s dožívajícími hybridními topoly (Populus x canadensis) ve vhodném stádiu rozpadu (červená hniloba). Z dalších druhů lze zmínit přítomnost zlatohlávka skvostného (Cetonischema aeruginosa), zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), střevlíka Ullrichova (Carabus ullrichii ullrichii), krasce lipového (Lampra rutilans).

Území je velmi cenné i z hlediska výskytu obratlovců – byl zde doložen výskyt 8 druhů obojživelníků (např.: čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan štíhlý (Rana dalmatina), kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea)), 4 druhů plazů – např. užovka obojková (Natrix natrix), více než 80 druhů ptáků, z nichž je 8 zvláště chráněných (z významných např.: dudek chocholatý (Upupa epops), holub doupňák (Columba oenas), krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus oriolus), včelojed obecný (Pernis apivorus), sýček obecný (Athene noctua), lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další), 10 druhů netopýrů – např. netopýr velký (Myotis myotis), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr rezavý (Nyctalus noctua) aj.

Fauna parku Mošnice FAUNA PARKU MOŠNICE
Vzácní živočichové